Nynorn – eit skriftmål vert til

Folki på Hjaltland og Orknøyane vernar den gamle arven sin med mykje byrgskap. No vil sùme av deim jamvel vinna det gamle målet sitt attende or gløymsla. Nynornprosjektet vert leidd av ein mann som kallar seg <> Han ynskjer fyribìls ikkje å få namnet sitt på prent.

Prosjektet vart skipa i januar 2006, men det var fyrst i februar 2007 at arbeidet byrja for fullt. Då eg spurde honom kven som er med på prosjektet, svara han at det er vanskelegt å segja. For det er eit hobbyprosjekt det dei som ynskjer det kan koma med sitt tilskot når dei hev tid.

Både nordmenner, irar og skottar hev sett sine spor på Shetland, Hjaltland og Orknøyane.

Både nordmenner, irar og skottar hev sett sine spor på Shetland, Hjaltland og Orknøyane.

Etter upplysningane eg hev fengi, er det fire eller fem kjernemedlemer i gruppa. Då eg spurde honom Hnolt, um det er mange på Hjaltland som ynskjer å byggja målet sitt uppatt, svara han;

“Nei eg trur ikkje folki her på Hjetland(deira namn på Hjaltland) og Orknøyane krev nokor atterreising av norn, av di folk flest ikkje hugsar noko slag av det. Endå um nokre fåe ord og uttrykk hev yverlìvt og framleides er mykje nytta. Dei som hev hug til språkvitskap er meir upptekne av å taka vare på den lokale skotsk-engelske dialekti… Det dei trur dei veit, er at norn er tapt og ikkje lenger moglegt å henta fram att.”

Etter at Hjaltland og Orknøyane kom under skotsk herredøme på 1400- og 1500.talet, fekk norn litt um litt minkande vyrd. Ibuarane på øyane, som i storparten kom frå vestkysten av Norig, tala ein lokal variant av norrønt mål (difor NORrøN).

Då skottehandelen var på sitt idugaste på 1600-talet, gjekk mange båtar (sokalla hjeltebåtar) att og fram millom Hjaltland og Sunnhordaland. Nordmenner og Hjaltlendingar skyna kvarandre godt (dette kan ein lesa um i lokalhistoriebøkar frå Sunnhordaland).

Då reformasjonen kom til øyane på 1560-talet, vart skotsk nytta i skulane. Og då den engelske versjonen av bibelen kom i 1740, vart norn ikkje lenger nytta på storparten av øyane.

Sakte men sikkert vart skotsk lokalmålet.

Det var berre nokre fåe ibuarar i fjerntliggjande bygder og grender som heldt fram med å tala målet. Det var ikkje fyrr tidlegt på attanhundradtalet at dei fyrste skriftene på norn vart skrivne, og målet døydde snart ut. Eldre vilde ikkje læra burt «den gamle skiten» til barneborni sine.

Nynorn, atterreisingsfyretaket, er enno på fosterstadiet. Men utviklarane er heilt klåre på det at dei freistar skapa eit lìvande mål, både i tala og skrift, bygt på det som stend att av norn. Nynorn skal verta slik dei trur norn hadde vorti um det hadde yverlìvt til i dag.

Dei nyttar dei fåe kjeldone dei hev som best dei kann, men må sume tider ty til hjelp frå dei hine nordiske språki for å tette att hòli. Dei ynskjer å gjera meir stoff um norn tilgjengelegt på veven au.

Visst laut eg spyrja honom Hnolt um han ser på Ivar Aasen som ei inspirasjonskjelde. Han svara:     

“Ivar Aasen var ikkje hovudinspirasjonen min, men eg hadde arbeidet hans i hovudet då eg skipa prosjektet, måvita… Hovudinspirasjonen min var sjølve interessa mi for norn…”

Han dreg dessutan fram kor viktugt arbeidet åt den færøyske språkforskaren Jákup Jákupson(1868-1918) både var og framleides er for honom og prosjektet, sidan so godt som alt arbeidet byggjer på Jákupson si forsking. Prosjektet hadde vore umoglegt utan honom, fortel han.

Det vetle som vart skrìvi um norn (t.d. av Jákup Jákupson) tyder på at målet med tidi hadde tileigna seg etter måten mange austnordiske drag (t.d. at harde konsonantar vart mjuke), endå um målet historisk sètt var vestnordisk. Og det var det nok upphavlegt au, for på dei mest avsides øyane fann ein klåre vestnordiske drag (millom anna på øyen Foula, som hev namnet sitt frå det norrøne Fuglaey).

Tonefallet i dei ymse dialektane er svært likt det på Vestlandet, og er eit av dei tydelegaste teikni på den norske avstammingi deira. Dobbel l [ll] vert til [dl] i dei vestlegaste dialektane(som på Foula), medan han vert palatalisert [lj] i innlandet.

Det same gjeld dobbel n [nn] som vert til [dn] og [nj]. Desse ljodane finn me att millom anna i Sogn og Fjordane og Trøndelag her i Norig.

Målet var historisk tett knytt til færøysk, noko som er naturlegt av di øyane er so nære kvarandre. Det er ikkje godt å segja kva som gjer at det i sume dialektar er samanfall med austnordisk og andre stader med vestnordisk. Kann hande skriv det seg frå nært samband med andre stader i Norden, kann henda er det frittstandande utvikling. Det at målet hadde likskapar med svenskt er endå ei gåte, sidan me ikkje veit um noko nemneverdugt samband millom Sverike og øyane i vest. Blandingi millom dei aust- og vestnordiske trekki, gjev målet eit heilt eigi framtoning. Noko som berre er bra. Det skal då verta deira eigi mål, ikkje ei blanding millom islendskt og danskt.

Mållæra er rimelegt vanskeleg jamført med den norske, men ikkje like gali som den islendske. Nynorn hev t.d. eit mykje meir umfemnande kasussystem enn moderne norskt (t.d. nemnefall eintal: hest. Sidefall fleirtal: heston). Det er ei rad likskapar millom nynorn og nynorsk, serskilt i namnordsbøygjingi.

Formverket til nynorn er enno ikkje sett, og so lengi det held fram slik, kjem det til å vera vanskelegt å spreida målet. Prosjektet hev sitt eige ordifteforum på verdsveven. Dette forumet dreg til seg språkhugne frå heile Europa, og so godt som alle hev innspél. Men det er fåe som tek seg bryet med å faktisk læra seg språket.

Um ein hev hug til det, kan ein gå inn på forumet og ordskiftast um målvoksteren der. Inspél er sers velkomne. Det er eit eineståande høve til å vera med på å dyrka fram eit heit nytt nordiskt mål!

NOKRE FAKTA UM HJALTLAND, ORKNØYANE OG NORN

•Hjaltland(Shetland) og Orknøyane(sùme tider kalla Vesterøyane) ligg rett nord for Skottland, og mange nordmenn slog seg med der i Vikingtidi. I dag høyrer øyane til Storbrittania.

•Norn; den norrøne dialekti som vart tala på Hjaltland og Orknøyane frå vikingtidi fram til slutten av 1800-talet.

•Nynorn er eit friviljugt prosjekt der ein freistar å atterreisa norn til ein ny målform som kan verta nytta på øyane i dag.

Døme på norn frå Foula(Hjaltland) Fadervår, 1774:

Fy vor or er i Chimeri. Halaght vara nam dit. La Konungdum din cumma. La vill din vera guerde i vrildin sindaeri chimeri. Gav vus dagh u dagloght brau. Forgive sindorwara sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus. Lia wus ikè o vera tempa, but delivra wus fro adlu idlu. For do i ir Kongungdum, u puri, u glori, Amen.

E. Øyre

Artikkelen stod på prent i Målmannen nr 3/4 2014. Klikk her for å få tilsendt eit gratis prøveeksemplar av bladet!

 • Breidablikk

  Fin artikkel!

 • wiwaro

  Jacobsen påviste et stort ordforråd av norn ord og dels vendinger og nedtegnet det, og det viste seg mye av det, opptil 80% var i bruk på 1980-tallet, viser aktuell språkforskning. Derimot er det historisk tynt med dokumentasjon på norn og nær intet finnes skriftlig, uten det siterte Fader vår og noen regler og sanger. Derimot ble det norrøne Hildunakvadet påtruffet på Foula i 1774 av en engelsk prest, George Low, som skrevet det ned fra muntlig form framsagt av en bonde ved gården Guttorm. Det skildrer forhold knyttet til jarlen på Orknøyene på 1200-tallet, og der starter den shetlandske litterære arven som omtalt i lokale bokutgaver.
  Når så lite likevel er bevart og lavskotsk så sterkt utbredt i den lokale dialekten, må det eneste rette strategi være å basere språkskaping på færøyisk, med tillemping av det lille som finnes igjen av særlige shetlandformer. Om Orknøyene kan omtrent det samme sies. Tilbake i 2001 hadde jeg en heftig diskusjon med arkivaren på Shetland Brian Smith om dette som strategi, og han bedyret av man ikke visste om norn på Shetland var mye likt, eller var samme språk. Naturligvis var det samme språk, og om så ikke skulle vært tilfelle måtte det være ham som skulle bevise hvordan et språk med norrøn bakgrunn ellers kunne endre syntaks og ordforråd så grunnleggende av seg sjøl uten å ha vært gjenstand for direkte invasjon og overtakelse. Selvsagt var norn et norrøn språk og sikkert vesenslikt det færøyiske liksom dialektene på sørvestlandet. Smith var i det hele ikke positiv til noe som var avvikende til sin egen lojalisme qua den skotske tilhørighet.

  Et slik gjenskapingsprosjekt er ellers gjennomført i Jemtland der en professor har utgitt gramatikk og ordliste, basert på bevart skriftlig materiale fra 1700-tallet, og han hevder at fortsatt taler eller forstår rundt 50 000 av folket i landskapet sin gamle dialekt, som professoren mener er en dialekt av norrønt språk, jamska. Mellom øyene og disse innlandslandskaper, Jemtland og Herjedalen, finnes en del felles trekk i spesielt sauehold som har været dokumentert. Ordet jamska bør gi tilgang til hans nettsider, prøv også å søke på Jamtland. Han får nå oversendt av meg dette oppslaget i Maalmannen.

  • Breidablikk

   Litt til siden, hvis Målmannen tillater: jeg samstemmer Wiwaro i din nylige kritikk av sensuren på

   Document.no, særlig når det gjelder USA/Russland. Det er en grunn til at jeg selv ikke lenger diskuterer på Doc.no, fordi de kjører aktiv sensur på ytringer som går i USAs, NATOs, Israels disfavør. Dermed mister nettstedet også troverdighet som debattforum og som nettsted. Nettstedets grunnleggende ideologi – som altså ikke kan motsies effektivt i debattfeltet – gjør at det ikke er i stand til å fatte bredden og dybden av de problemer vi står ovenfor.

   Her er mitt svar til deg i dag, som ble sensurert, bare et av flere de siste dager. Man kan sikkert mislike det jeg skriver, være uenig, endog sterkt uenig, men direkte sensur, det passer ikke for et nettsted som nettopp har som pretensjon å holde ytringsfrihetens fane høyt:

   Innlegget:

   Mange takk. Det gjelder iallfall EU i sin nåværende form. Nettopp det
   EU og det USA som tematiserer overvinnelsen av alle historisk
   skulpterte former.

   Det er derfor endog IS i all sin gru bare er et
   sekundært fenomen: bakenfor ligger ikke bare unnfallenhet, som du med
   rette
   skriver, men også en vilje til kaos, en vilje til oppløsning, selv om
   det i oppløsningen av kolonitidens statsdannelser – som Irak og Syria –
   også opptrer en ny orden, i Islam, som nå blir statsdannende

   Hvis
   man legger godviljen til kan man vel forstå det som nye former for
   «fascisme», i dag ledet nettopp av to representanter av de
   «undertrykte», kvinnen Merkel og negeren Obama. Men nettopp disse, som
   høymoralske gallionsfigurer på den globaliserende kapitalismen, ser vi
   oppløsning og barbari, for å bane veien for det «nye menneske»: i går en
   nazistisk «arier», i dag en «trans» på tvers av kulturer, religioner,
   kjønn og folkeslag.

   Litt spredt og ufullkomment dette, men dog:
   hvis det gir mening å snakke om «fascisme» ut over dens historiske
   kontekts, er sannelig dette dagens former for fascisme. Dog: jeg tror
   forsøkene faller i grus, og at dagens EU (og trolig også USA) er over,
   som du skriver. Fordi det er for stor motstand i de historiske
   størrelsene man prøver å uttynne, utviske og utslette. Fortsetter i
   samme tempo tilstrømningen av «migranter» vil vi snart se «gutta på
   skauen» gå til kamp mot en destruktiv regjering.

   Ditt innlegg:
   https://disqus.com/home/discussion/rightsno/har_is_plassert_ut_sine_egne_i_europa_hva_gjr_politikerne/#comment-2244350161

   Din kritikk:
   https://disqus.com/home/discussion/documentno/putin_sender_3000_mann_til_syria/#comment-2242434702

   • spirild

    Jeg oversatte akkurat en video med aldo sterone. Fra fransk. Han sier det du sier.
    Jeg også tenker at det har ingen mening lenger å opplyse om hva som skjer når man sensurerer innhold som inneholder kritikk av usa. Jeg er lei og trett. Er det ikke interessant å høre flere stemmer, spesielt fra andre europeiske land?
    https://youtu.be/He7m_z5a1Rc

    • Breidablikk

     Takk, også for video. Forekomsten av sensur og sletting ødelegger mye, da man ikke kan vite noen gang om meningsmotstanderens svar ble sensurert eller ikke. Jeg tror nettstedet bare ødelegger for seg selv og eget potensiale.

     • spirild

      Igjen enig, Breidablikk.
      Og denne «Aldo» er uhyre interessant med tanke på hans bakgrunn.

    • Pluto

     Kjære Spirild. Ikke gi opp ditt skrivende engasjement! Vi er mange som setter stor pris på deg, som du vet. Visst er det tungt i vår åndssvake samtid at se og oppleve det forderv vi nå gjennomgår, men tider skal komme, da natur og fornuft vil slå grusomt tilbake… I dette nesten apokalyptiske bilde, så er vi; Folkets fortropp, som avantgardister at regne, i det oppgjøret med globalistene som etterhvert vil komme som en naturlov! 🙂

     Og apropos det du her etterlyste: Du fikk inn din kommentar vedrørende Aldo Sterone på Document;

     https://www.document.no/2015/09/eu-kommisjonen-foreslar-fordelingsplan-for-160-000/

     Jeg vil også nevne at ytringsfriheten på Document er ganske så velfungerende. Men det kommer også litt an på hvordan man formulerer seg når man går «hardt ut» mot vedtatte «sannheter». Tro meg; jeg har god erfaring med denne type problematikk.. 🙂

     Jeg har selv ofte på Document, kritisert Vestens krigføring i Serbia, Irak, Libya og Syria, og aldri blitt sensurert på disse tema. Jeg har også skrevet positivt/oppklarende og reflekterende om Russland og president Putin, uten at dette er blitt sensurert. Et godt eksempel på debatt mellom meg og en av Doc-redaksjonens medlemmer om Russland og Putin er å finne på her – meget interessant debatt;

     https://www.document.no/2013/11/krigstrette-syrere-soker-kompromiss-lar-regimet-overleve/#comment-1118025449

     …og her, hvor Wiwaro og undertegnede har hver vår kommentar;

     https://www.document.no/2014/03/eks-ambassador-putin-trekker-seg-ikke-ut-av-krim/#comment-1276965709

     Som jeg skrev til Wiwaro i et tilsvar til ham på Document fra i går (som Breidablikk lenker til her i en annen kommentar), så tror jeg nok at Document-redaksjonen ønsker alle stemmer velkommen i utgangspunktet, for det er i alles interesse at færrest mulig føler seg utstøtt og ignorert som enkeltmenneske. Document.no er avhengig av engasjerte lesere, og vi lesere er avhengige av deres allmenn-opplysende produksjon, hvor naturligvis ingen bør forfordeles ut i fra hva man tenker og skriftlig uttrykker som meningsberettiget i en konstruktiv debatt (trynefaktor). Jeg velger å tro at Doc-redaksjonen ut i fra journalistfaglig og presseetisk profesjonalitet er seg dette fullt ut bevisst. –

     ***
     Så til en annen sak, Spirild, angående kommentarer fra deg som ble slettet:

     Jeg så din kommentar på NRK sine sider i går, som etter kort tid ble slettet. Grunnen til at den ble slettet var at du ikke undertegnet med navn (under kommentaren). Både i Aftenposten (som du også hadde en liten kommentar uten navn) og på NRK sine debattsider så kreves det at et navn skrives under kommentaren om man ikke har det på Disqus-profilen. Dette til opplysning, om du ikke skulle være klar over dette.

     Jeg bringer derfor her din «sensurerte» kommentar fra NRK – som jeg kopierte med en gang (da jeg visste at den ville bli slettet – og med lenke til siden lenger ned… 🙂

     Fra Spirild sin (nu slettede) NRK-kommentar den 08.09.15:

     (Sitat) «Mange skriver til Aldo Sterone og spør hvorfor han er så ufølsom i disse tider og anklager ham for å mangle medfølelse.

     Men mannen har ikke hatt fjernsyn på 14 år, det siste signifikante han fikk med seg var 9/11.

     Menneskeheten, humanitet måler seg ikke i hvor god du til å gråte eller jamre deg, men på din evne til å ta beslutninger, beholde roen, ta kontroll, reflektere.

     Politikerne er som slanger, de bryr seg ikke om deg, om ditt liv, dine barn eller andres barn i andre land. De gir blaffen.

     Hver gang en politiker vil ha deg med på en emotrip, vær på vakt.

     Det er lureri, juks og bedrag.

     Hver gang media viser deg bilder er det for å mate dine følelser, ditt hjerte FOR AT DU SKAL AKSEPTERE DET UAKSEPTABLE.

     Når du kommer til deg selv igjen er det for sent.

     Denne bibelske Exodus er faktisk en terrorhandling. Han sier ikke at alle og enhver er en terrorist eller har slike intensjoner selv om det er helt klart at mange tusen finnes blant immigrantene.

     ISIS som vet at Europa er i hendene på sniler, slugs, har planlagt dette. De har organisert det og målet er kaos, ødelegge økonomien, spre fattigdom i Europa.» (sitat slutt) –

     https://disqus.com/home/discussion/nrk-ytring/innvandringsdebattens_tabu/#comment-2243271678

     ***
     Til slutt: Ellers, så synes jeg Målmannen har svært mye interessant stoff til ettertanke, og dét attpåtil på genuint høynorsk. Så en takk til Redaktøren; Olav Torheim, som intellektuelt opplysende og kultiverende evner at stimulere både hjerte, ånd og sinn!

     Med en god ytringsfrihetlig hilsen fra Pluto

     • Breidablikk

      Vel, godt for deg Pluto, men her er jeg uenig. Her er enda et innlegg fra meg som ble slettet, se under. Nå er jeg ikke verdensmester i tenkning og rette meninger, og noe jeg skriver er kanskje umoralsk og forkastelig? Jeg mener fremdeles at et nettsted som driver sensur av uønskede ytringer mister status som fyrtårn for ytringsfriheten. Man kan godt glede seg over en viss ytringsfrihet og nettstedets gode ytelser, en glede som også er min, eksempelvis at man tillater ytringer under pseudonym. Men prinsippielt for ytringsfiheten? Nei, til det er føringene for sterke og begrensningen for tydelig.

      Dog, jeg må temperere kritikken. Doc.no er et lite nettsted og har sin profil, som man må respektere. Man går vel en vanskelig balansegang mellom ønske om fri ytring og samtidig et ønske om et debattfelt som ikke «motsier» totalt artikler og nettstedsprofil. Rustad har også skrevet om dette. Det kommer sikkert også andre momenter til, eksempelvis et ønske om anstendighet etter å ha fått kraftig motbør etter Breivik-kommentarer på nettstedet. Alt dette kan man ha forståelse for. Det eneste kritikkpunktet mitt er dette: man kan vanskelig ha sterke begrensninger på et debattfelt, særlig når tema gjelder USA/Israel/Ukraina/jøder/Shoah og Russland/Serbia/Iran, og samtidig bedrive et prinsippielt forsvar for ytringsfrihet og kritisere MSM for «korrekthet», «sensur» og selektivt blikk.

      Man kan innvende at denne kritikken er anekdotisk eller uvesentlig. Jeg tror ikke det. Doc.no som Rights.no må kritiseres, og, som jeg har skrevet om tidligere, man må spørre om de virkelig foreslår alternativ til det multikulturelle prosjektet som de flittig kritiserer. Min mening er nei og jeg oppfatter begge nettsteder som virksomheter tilhørende det multikulturelle paradigme. Begge kritiserer med skarphet enkelte av multikulturens åpenbare minussider, men stiller ikke spørsmål ved hele prosjektet, grunnleggende sett.

      Jeg har tidligere begrunnet det utførlig, og gjentar det ikke her. Men bare hint: du ser at Rustads, Storhaug, og Berglund Steen i antirasistisk senter kan uttrykke seg helt unisont hva gjelder jøder. Følsomt tema, javel, men man må likevel kunne analysere det. Jeg tror ikke den forbløffende enigheten mellom kranglefantene er tilfeldig. Ved sympatien for de lidende jøder og Shoah som sivilreligion åpnes for et annet paradigme enn det nasjonale og kristne, et farvel til det harde nasjonale prinsipp på Eidsvoll i 1814, at utlendinger som potensielt motarbeider den nasjonale enhet, jøder og jesuitter, ikke har adgang til riket. Det kan man selvfølgelig mislike sterkt, men man bør se utviklingen fra prinsippene fra 1814 for nasjonal enhet, uavhengighet og frihet, og dagens fullstendige tap av det samme.

      Vel… jeg må begrense meg. Hovedsaken her er to eksempler på slettede innlegg. Dette kanskje også som replikk til Målmannens anmeldelse av Doc.nos siste papirutgave, hvor Målmannen mener at man har et godt prinsippiellt forsvar av ytringsfriheten (kort). Vel, teoretisk kan det kanskje være godt, isolert sett – har ikke lest heftet. Men i praksis er det annerledes. Da mister også de teoretiske overveielsene sin verdi. Beklager Pluto, at jeg insisterer på dette.

      —-

      Det slettede innlegget:

      (Svar på dette innlegget:
      https://disqus.com/home/discussion/documentno/vest_europa_mot_st_europa_8211_en_mental_barriere_reiser_seg/#comment-2235554898

      Skal man forstå Islam i Russland må man se på tsarenes politikk. Lite kjent er at de i perioder forsøkte å skape etno-religiøse homogene områder i Russland, med tilsvarende deportasjoner/folkeforflytninger (altså før Stalins tid). Men det betyr ikke nødvendigvis at det var brutalt og inhumant. Fet fantes også en avtale med det ottomanske imperiet for mottak av muslimer som ble «flyttet» vekk fra det russiske imperiet, og tilsvarende fikk kristne plass i det russisk(-ortodokse) imperiet. Dette bare kort og forenklet fra en svært lang historie, hvor vestlige har mye å lære. Men selvfølgelig, å skape «rene» og homogene etno-religiøse ut ifra en «multikulturell urtilstand» på de russiske stepper er jo ikke akkurat i tråd med dagens liberale Europa, hvor man helt motsatt skaper multikulti ut ifra eksisterende homogene områder og land. Deportasjoner og gjensidig utveksling av populasjoner, med muslimske stater, er jo heller ikke god fisk i dag. Men det er selvfølgelig akkurat det vi må gjøre.

      Kort: vi trenger ikke Putin, vi trenger en ny «tsar av Guds Nåde» i den gamle imperator-stilen. Og på den andre siden en eller annen opplyst Sultan eller Kalif å forhandle med.

      Og vest-europeere må finne tilbake til sitt gamle prinsipp cuius regio eius religio, helt og holdent kompatibelt med en ortodoks imperator og en muslimsk Kalif, alle selvfølgelig «eneveldige, men opplyste»

      https://no.wikipedia.org/wiki/

     • spirild

      Hei Pluto!

      Jeg er enig i alt du sier her og mange ganger HAR jeg nok vært altfor impulsiv og da har moderator gjort jobben sin. Men allikevel, mine kommentarer kan bruke en halv dag eller mer noen ganger før de viser seg, som regel mellom 2 og 4 timer. Da gidder man heller ikke svare andre når det går så lang tid.

      Årsaken til at jeg noen ganger virker veldig bestemt er at jeg BARE følger med på hva som skjer og skrives i Frankrike og da forstår man og vet man hva man snakker om.

      Det er så ubeskrivelig ille, en forferdelig tragedie MEN som også nå sprer seg til resten av Europa. Det er ikke til å fatte.

      Det var en glipp av meg den kommentaren på «ytring, nrk».

      Var ikke ferdig og plutselig hadde jeg sendt den avgårde..

      Jeg har støttet document tidligere, men gjør ikke det lenger. Jeg støtter mange saker og organisasjoner rundt om i hele verden og også skolegangen til en HVIT engelsk jente.

      Aksjoner for å redde dyr, organisasjoner i Frankrike som arbeider for ytringsfriheten m.m.

      Jeg er enig med Breidablikk, document vil ikke ha stemmer som ser noe positivt i Europas siste souverainist, Putin. Selvfølgelig kjenner vi alle til baksiden, vi er ikke ubetingede fan.

      MEN når det gjelder usa er det et land jeg virkelig frykter.
      Deres vilje til å destabilisere er en reel trussel og de har vilje til å destabilisere Europa. Det heter noe sånn som.. «å gå over lik»
      Men document er et lite nettsted og har sin profil. De har lov til å velge, selv om det kan virke ubegripelig så lenge folk har en ok språkbruk. Mener jeg.

      Jeg sier ikke mye om Russland, men modereringen av mine innlegg tar som sagt altfor lang tid slik at jeg må finne et annet sted når meddelelsebehovet kommer over meg, ikke det at det jeg ønsker å formidle er spesielt velskrevet eller interessant, men dog..)
      Hensikten er egentlig å bedrive en slags folkeopplysning, det skrives lite om franske tilstander, hvorfor vet ikke jeg, men hadde msm gjort det måtte det jo glattes over at landet er i krig. Franskmenn og franske institusjoner ANGRIPES HVER DAG, det er ufattelig, det er kanskje derfor man ikke gjør det…? Hva som venter Europa av slikt trenger vi ikke vite noe om, mener nok msm.

      Jeg ser nå Breidablikk har kommet med nok en imponerende kommentar hva gjelder kunnskap og penneføring.
      Det gjelder dere begge faktisk, på hver deres måte.
      Jeg tror jeg skal «begrave» meg i jordsysler og det som er vakkert i livet, det er den eneste måten å holde ut i disse tider. Så mange lobotomerte medborgere, DET er skremmende.
      vh spirild

      PS Ja, den kom inn, oversettelsen av Aldos siste innspill om den europeiske krisen.

     • Nå forstår jeg plutselig hvorfor alle innleggene mine har blitt stoppet på Doc.no:) Tror jeg gir opp hele det prosjektet.

      Det var jo opplysende og skuffende, vil jeg si.

      Dine betraktninger fra kontinentet er for øvrig interessante og en fryd å lese på samme tid, og jeg kan ikke forstå at noe av det du skriver skal kunne virke støtende på noen.

     • spirild

      Ja, det er det. Sørgelig skuffende. MEN jeg kom over en «artig» nyhet for litt. (En time)

      Muslimer og jøder organiserer seg nå i Frankrike i en ny organisasjon som kaller seg MJLC (Muslim-Jewish Leadership Council),
      De har startet på europeisk nivå en organisasjon for å… FORSVARE TROSFRIHETEN I EUROPA OG FOR Å BEKJEMPE EKSTREMISME! Slå den!
      Vi skal samarbeide, ikke bare ha en dialog. Felles arv, bla, bla.Samarbeidet skal gjelde blant annet dette, (det er lov å holde seg for nesa): Rituell slakting, hala – kosher, omskjæring. Deres første uttalelser handler om immigrantkrisa og deres vilje til å hjelpe og støtte disse menneskene!!

      Videre: De er opptatt av å fronte kampen mot antisemittisme, islamofobie og RELIGIØS EKSTREMISME, dette var svært underholdende etter ….»antisemittisme og islamofobi!!
      http://www.fdesouche.com/644847-europe-creation-dun-conseil-des-dirigeants-juifs-et-musulmans

      https://uploads.disquscdn.com/images/b694e63642626c84cb81073c3f097ee4837d3ee3c6263fc800cacb8c69e50c90.jpg

     • …og The Dark Ages i Europa framstår med ett som Sankt Hansaften…

      Vi må alle svare for vår egen gud når vår tid kommer. Enkelte vil få et forklaringsproblem, tror jeg.

     • spirild

      🙂

     • Vaeringen

      Den klassiske alliansen mellom jøder og muslimer vi burde kjenne godt til fra tidligere tider.
      Eksempelvis fra Spanias gjernerobring, da jødene var femtekolonister.

     • Breidablikk

      Ja, desverre. Et annet eksempel: det store skifte i immigrasjon i Frankrike fra det tidspunkt hvor man tillot ensomt kommende arabiske menn å foreta «familieforening» – å hente opp til Frankrike de fødende arabiske koner. Den minister som stod for trykket på dette het Weil, fra et visst folk. Den samme minister som stod bak lovene som liberaliserte abort. Altså færre franskmenn og flere utlendinger. Nå har jeg ikke studert dette og rapporterer bare en observasjon, ufullkommen sådan, men den føyer seg mistenkelig inn i et slags mønster eller iallfall en type politikk som er typisk for et visst «utvalgt folk» og dets forhold til en europeisk folk.

      Jeg understreker: ufullkomment, da jeg gjerne skulle ha studert temaet, og jeg her risikerer å gi substans til noe som kan være tilfeldig. Derfor: ikke bare for det tema jeg her antyder, men for å grave i den historien som har ført oss fram til den type innvandringsflod og integrasonsfantasme som de aller fleste nordmenn oppfatter som ren natur, helt naturlig. Er det noe som i dag må «dekonstrueres», da er det ikke nordmannen eller det norske, men illusjonen om den nødvendige, lykkebringende og selvfølgelige masseinnvandring av fremmedkulturelle.

      Tout
      avait commencé dès 1974 avec l’abaissement de l’âge de la majorité de
      21 à 18 ans. Puis, en 1975, Simone Veil, alors ministre de la santé,
      avait réussi à faire passer sa loi sur l’avortement. Avec le décret sur
      le regroupement familial qui suivit, tout le dispositif était fin prêt
      pour une progressive substitution de population et pour l’installation à
      terme d’une nouvelle catégorie de « Français » supposés plus
      malléables. Oui, la France archaïque de papa allait faire place à un
      avenir radieux, peuplé d’innombrables marmots étrangers –
      essentiellement musulmans, mais on n’en parlait pas trop – qui une fois
      majeurs, à 18 ans, et par la magie de nouvelles règles relatives à la
      nationalité, formeraient un jour les bataillons des futurs électeurs.
      Les bataillons des futurs travailleurs non qualifiés, également, et
      surtout, des futurs chômeurs. Mais en 1976, se préoccupait-on de ces
      peccadilles ?

      http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2011/04/27/le-regroupement-familial-mesure-emblematique-de-la-societe-l.html

      http://www.lepoint.fr/societe/il-y-a-40-ans-le-combat-de-simone-veil-en-faveur-de-l-ivg-26-11-2014-1884529_23.php

      http://www.lexpress.fr/informations/veil-pasqua-la-felure_595003.html

      http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/chronologie-immigration/

     • Breidablikk

      Takk for denne!

     • Vaeringen

      Eit nytt tilfelle i frå ein gamal kjenning:

      http://www.friatider.se/soros-eu-m-ste-ta-emot-en-miljon-asyls-kare-r

     • Psilly

      Var det ikke Soros som sto bak distribusjonen av disse reklamebrosjyrene som sier at det er bare å komme hit og at alle har krav på alt fra oss siden vi europeere er så forferdelige mennesker og de er så undertrykt av oss?

     • Vaeringen

      Ja, det var det. Soros er eigar av Open Society, som gav ut dei bladene.

     • Vaeringen

      Interessant døme. Eg visste ikkje dette.
      Det er nok eit døme i ei lang rad dømer på det same. Ein treng ikkje ganga lenger enn til den (diverre) heimlege Erwin Kohn for å finna liknande.
      Upp gjennom tidene hev me so ekstremt mange dømer på just dette at eg ikkje kann tru at det heile berre er på slump.
      Om du ikkje kjenner henne, so finnst der ei bok som heiter The Jewish Revolutionary Spirit (and its impact on world history) som er utruleg detalj- og lærerik. Ho er skriven av E. Michael Jones, fyre dette professor ved Notre Dame universitet.
      (Spyrja meg ikkje kva E’en skal tyda…;) )
      Les den boki.

     • Breidablikk

      Takk for tipset! Det er jo ganske fiffig ikke sant: de såkalte våpenlangerne for ytringsfrihet i Norge sensurerer leserinnlegg og fortier kunnskap på helt sentrale områder, og akkurat de områder som er kanskje nøkkelen til de problemer vi opplever. Men når amerikanere er «gode» endog når de sprenger atombomber over hele byer (Hiroshima), heller napalm over hele landområder (Vietnam) og ellers bomber, plyndrer, torturerer og ødelegger over lav sko – fra Libya via Europa (Jugoslavia, Ukraina) til Afganistan – da kommer vi ikke langt. Når kapitalens interesser og kampen om energiressurser og andre rikdommer ikke tematiseres skjønner vi fint lite. Og når jøder er hellige og urørlige uansett hva de gjør, fra destruktiv storfinans via multikulti-promotering til kolonisering og teppebombing av sivilbefolkning (Gaza), da henger tenkningen i løse luften.

      – Dette sagt bevisst her på Målmannen, som både språklig og i tenkning ser ut til å ha et langt sunnere og mer solid utgangspunkt. (Og dette sagt selv om jeg fremdeles benytter det bokmål jeg lærte på skolen – vanskelig å legge om når man bor i utlandet uten tilgang på et levende norsk) Det Målmannen må berømmes for er konsekvens: korrespondanse i form og innhold. Og ironisk nok er den den som har sine føtter solid plantet i lokal norsk jordsmonn – både geografisk, kulturelt og språklig – som samtidig kan heve blikket og se ut over den vanligvis så hemmende engelskspråklige horisont, med blikk eksempelvis til Frankrike via Italia til Portugal – ref. noen av de seneste artikler.

      Litt utblåsning dette kanskje, men mer grunnleggende: det er ikke nok å være kritisk til Islam og innvandring. Dette er nyttig og riktig, isolert sett, men endog denne blir forfeilet når kritikken ikke har en solid grunn. For det holder jo ikke som Rights.no å kritisere Islam og dagens masseinnvandring, når målet for virksomheten likevel er et fungerende multikulturelt samfunn og vellykket integrering. Da kritiserer man bare vårt samfunnsprosjekts åpenbare feilskjær og overdrivelser – viktig nok – men stiller aldri spørsmålstegn ved selve prosjektet. Og Doc.no omfavner jo det USA/Israel, de kapitalister og de jøder (forenklet) som både tjener som ideal for multikultur (den såkalt vellykkede amerikanske meltingpot) og som multikulturens og innvandringens pådriver, gjennom ufattelig barbariske kriger og omveltninger i store deler av den arabiske og muslimske verden, endog i Europa.

      Den solide grunn for tenkningen – og det nettsted eller medium som jeg ønsker meg – kan aldri bli annet enn rot norsk og patriotisk, og må minst stå på samme solide grunn som 1814: Kort: Positiv: definert landområde, makt, folk, religion. Negativ: forhindre tilgang til riket for personer eller grupper som man kan mistenke å motvirke den nasjonale suverenitet som må forstås absolutt.

      (Var det opp til meg hadde Norge gitt asyl bare til Snowden, Assange, et par opposisjonsrussere og en håndfull forfulgte kinesere, og uten å gi dem borgerrettigheter, bare midlertidlig oppholdstillatelse. Og utøvelse av Islam var tillatt bare for utlandske statsborgere på deres ambassadeområder)

     • Vaeringen

      Takk for godt svar og utgreiing.
      Er heilt samd med deg i at dei nemnde ikkje stiller spursmål med sjølve prosjektet.
      Denne islamfokuseringi dreg fokus burt ifrå det som må vera hovudsaki, nemleg problemet med det fleirkulturelle samfunnet og det nesten totalt vellukka eksperimentet med å bana vegen for det fleirkulturelle med å øydeleggja identitet, språk, røter og tradisjonar hjå dei europeiske folki. Uten røter og identitet er me som lame ender i jakttidi. Meir tragisk enn innvandringsbylgja er det å sjå bygdeungdomar med cowboyhattar eller skuggjehuva gale vegen og rappemusikk strøymande frå stereoanlegg.
      Eit døme eg skulle ynskja eg ikkje hadde høyrt um, er då moster mi frå Sambandsstatane var heime i sumar og drog på Utvandrarfestivalen. Moster og mannen hennar kom heim att med triste andlet. Då eg måtte spyrja um kvifor, so fortalde ho at dei ikkje hadde ein einaste song på norsk, berre på engelsk……. Det er ei djup kulturell tragedie.

      Slik eg ser verdi, so byrja dette med hendingane i 1789, for det er der ein finn kimen til dei tankane som fyrst hev blømt i vår tid og som la alle tradisjonelle samfunn i Europa i grus.
      Ein kann sjølvsagt ha eit godt ordskifte um årsakene til dei hendingane, men grunnlaget vart skipa der, slik eg ser det.

      Når det gjeld språk, so søkjer eg å nytta landsmål her på Maalmannen. I vyrdnad for målet i seg sjølv og for dei som held ut ( noko eg ikkje gjorde) og som driv staden. Eigentleg skulde me alle gløyma dei lokale, utvatna dialektane og skipa landsmålet som einaste tale- og skriftmål i riket.
      Det ville ha vore den perfekte kontrarevolusjon 🙂

     • Breidablikk

      Bare for å gi nok et eksempel, trolig lite kjent i Norge, denne gang i Tyskland. Her har man personligheten Anetta Kahane, jødisk kvinne, med løpebane fra Stasi, over «høyreekstremisme-/innvandringsfiendlighets-/antisemittismebekjempelse», til et nylig foreslått Facebook-politi som umiddebart skal gripe inn mot «høyreekstreme ytringer»: En personlighet med ytringer som «Øst-Tyskland er ikke svart nok» – som klage og begrunnelse for ytterligere innvandring.

      Nå er nå kanskje dette litt anekdotisk, og en person som jeg nettoopp oppdaget og som nok er mer sjokkerende enn egentlig politisk virkningsfull, ialfall etter det jeg har erfart til nå. Men her oppdager man jo den ene og det andre, og siden spørsmålet man stiller seg er tabu, blir det vel bare mer presserende`?

      Et knippe lenker:

      https://de.wikipedia.org/wiki/Anetta_Kahane

      https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/kahane-der-osten-ist-zu-weiss/

      http://www.taz.de/!5097180/

      https://www.freitag.de/autoren/schlesinger/der-manichaeismus-der-annetta-kahane

      http://www.pi-news.net/2015/09/soll-ex-stasiagentin-facebook-ueberwachen/

      http://www.pi-news.net/2013/11/die-zeit-stasi-spitzelin-anetta-kahane-und-der-antisemitismus/

     • Vaeringen

      http://cdn.pi-news.net/wp/uploads/2015/09/kahanestasi.jpg

      Frå Stasi til Fjesbokpoliti. Ikkje so merkeleg at ho ikkje kann smila på bileter, då 🙂

      Stasiagentar som jaktar på avvikande meiningar i det nye Tyskland.
      Idealsamfunnet åt Merkel, tydelegvis.
      Rekner med at dei gjer um på songane i kyrkjene der no, slik at «In Paradisum Angeli» no heiter «In Paradiusm Angela»

     • Breidablikk

      – hennes historie er jo illustrativ på det som «Det store frigjøringsprosjektet» (1968) ender med i dag: en totalitær holdning og repressive taktikker ! Som om frigjøringens slår over i det motsatte. Man kunne jo her prøvd å lese Adorno/Horkheimers «Opplysningens dialektikk» på nytt, og se det repressive allerede i frigjøringens kjerne, akkurat som de to filosofene så det mytiske i opplysningen.

      Har forresten vært innom Tyskland i min studietid, og husker jo godt en særledes militante holdningen blandt feminister, både innen teologi og andre åndsvitenskaper, sammenlignbar med folk som har gått inn i sekter. Muligens overdriver jeg her, men føler ofte at jeg møter samme blinde militantisme hos masseinnvandringens forsvarere. Det er kanske det man trenger, for å gjennomføre forslag som går mot alle tradisjonelle størrelser og begrensninger.

      https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik_der_Aufkl%C3%A4rung

     • Vaeringen

      Heilt samd i det. Dette finn ein att hjå fleirkulturens riddarar i Sverike og. Merkeleg kor mykje dei er samde i, desse svenske og tyske fanatikarane.

     • Olav Torheim

      Takk for godordi, Pluto!

     • spirild

      PS, Pluto. Jeg og vil takke deg for gode ord og oppmuntring!

  • spirild

   Avsnitt, wiwaro. Avsnitt.