Category: nasjonalisme

Det armenske folket treng vår studnad

Dersom du ser etter ei ideell europeisk sak som verkeleg er verdt å kjempa for, so bør du ta deg ein tur til Nagorno-Karabakh – eller Artsakh, som armenarane sjølve kallar det … Armenarane...

Den himmelske doktrinen, hugsar du?

Det hardnakka forsvaret åt Azov i Mariupol burde tala til oss alle, jamvel til russlandsvenene. Mariupol kann ha nådd dei siste timane sine. Den illgjetne Azov-bataljonen, som er vorten til eit regiment, hev nagla...

Fråsegn frå Azov um Mariupol

Er det ukrainske Azov-regimentet etterlatne på ein uriaspost? Denne fråsegni frå Azov-regimentet kann tyda på det. For den russiske staten og propagandamaskineriet deira so er Azov-regimentet både det som dei skal skræma folk med...

Gabriele Adinolfi um krigen i Europa

Krigen i Europa kann ikkje forklårast ut frå èi årsak åleine. Både geopolitikk, finans, økonomisk umstart og energistoda spelar saman med det gamle etniske hatet som i si tid førde til sju og ein...

Kampen um ordi

Når vindauga stend ope, kjem myggen inn. Etter andre heimskrigen stod vindaugo vidopne. Etter tvo øydeleggjande krigar var det tid for å sleppa inn frisk lufti. Krigane hadde øydelagt tvo ættleder og ført til...

Corona-viruset ristar liv i Noreg

Åtgjerdene som styresmaktene hev sett i verk mot Corona-viruset syner at systemkritikarane hadde rett heile tidi: Globaliseringi og sentraliseringi kann reverserast… Det er tankevekkjande at berre nokre fåe prosent av dei smitta er ungar....

Thomas Sankara: Afrikansk fridomskamp

Thomas Sankara arbeidde for gjeldssletting, nasjonal sjølvforsyning og kulturell sjølvhevding i Afrika. Han leidde Burkina Faso i fire år fyre han vart drepen i eit militærkupp. 30 år seinare er han framleis inspirasjonskjelda for...