Strømmen og Bjørkelo i drepande keidsam dressur på homsebar

Tvo timars monolog med Kristian Bjørkelo og Øyvind Strømmen vart for mykje for dei fleste. Meir enn helvten av dei frammøtte hadde gjenge alt fyre dei tvo var ferduge å snakka.

I samband med «Humanistisk Veke» kalla Human-Etisk Forbund i Hordaland inn til ekstremisme-seminar på homsestaden Fincken i Bergen. Fyredragshaldarar var Kristian Bjørkelo og Øyvind Strømmen. Målmannen vilde for ein gongs skuld gjeva dei tvo ein sjanse, og møtte fram med eit ope sinn. Diverre fekk me det negative inntrykket stadfest – endå ein gong.

Tvo trøytte typar...

Tvo trøytte typar…

Møtet byrja klokka sju på kvelden, og fyrst ute var Kristian Bjørkelo. Han hev skrive ei bok um «ekstremisme» og vilde gjera nærare greida for kva ekstremisme var for noko og kva slags personar som var ekstremistar. Kven som helst kann verta ekstremist, var poenget hans – der han jamvel nytta seg av sin eigen vinstreekstreme bakgrunn som døme på dette. Kor representativ ein massiv sjølvuppnemnd «mullah» og «Hello Kitty»-fetisjist skulde vera for «kven som helst», det vart likevel aldri noko nærare problematisert…

Barnslegt lågt nivå

Det er mange måtar ein kann verta ekstrem på, hevda Bjørkelo. Ein kann ha eit ekstremt syn på samfundet (til dømes meina at pengesterke interessegruppor hev altfor mykje makt i eit liberalt demokrati), ein kann ha eit ekstremt alternativt ideal (til dømes meina at eit andsvarlegt einskildmenneske på toppen er betre enn eit andletslaust system) eller ein kann vera viljug til å nytta seg av ekstreme verkemidlar for å nå fram til eit mål (til dømes meina at samfundsendring må kjempast fram, at det rett og slett ikkje er nok å putta ein røystesetel i urna kvart fjorde år).

Bjørkelo kunde fortelja at det fanst både vinstreekstremisme, høgreekstremisme og religiøs ekstremisme. Sentrumsekstremisme og ekstrem sekularisme kom han derimot aldri inn på.

bjork2

Langsamt var det likt til at publikum byrja å keida seg. Var det ikkje eit politisk seminar for vaksne menneske ein var komen til eller var det eit skuleklasse-fyredrag for 12-åringar?

Ein av tilhøyrarane tok ordet og spurde um det skulde vera ein dialog eller ein monolog, dette møtet. Han synte han til det faktum at det store fleirtalet av menneske som vart terroristar i Europa i dag, dei var sosiale taparar som hadde falle utanfor samfundet. Grunnen til dette var vantande integrering, og integrering var det sers vandslegt å få til so lenge kulturskilnadene millom innfødde og innvandrarar var so store. Um ein ikkje roar ned den massive innvandringi, so vert det i alle fall komplett umoglegt å få det til.

Slike innspel undervegs i fyredraget vilde ikkje Bjørkelo vita av. Spursmål og diskusjon fekk koma etterpå, hevda han. Deretter gjekk han vidare til neste sida i Powerpoint-presentasjonen sin – der det sveiv seg um konspirasjonsteoretikarar. Dei høyrde med til ekstremistane, dei med.

Kven spreider konspirasjonsteoriar?

Bjørkelo var sjølv millom dei som hadde falle offer for konspirasjonsteoretikarar, kunde han fortelja. Millom anna fanst det folk som hevda at Bjørkelo og Strømmen tok imot millionar av kronor for å forsvara det rådande systemet. Bjørkelo vilde ikkje gå noko nærare inn på kven det var som hadde sagt dette, men hoppa lynkjappt yver ein Powerpoint-slide der Målmannen-redaktøren fekk eit glimt av fylgjande ytring:

«Likevel er det ingi sjølvransaking å spora hjå dei «ekspertane» som fær millionar for å vakta um det rådande systemet – Øyvind Strømmen, Didrik Søderlind, Kristian Bjørkelo… Inst inne veit dei godt kva det er dei held på med, det er nett difor dei er so upptekne av å brennmerka minnemarkeringane som dei i Dresden og Magdeburg som «nazimarsjar».»

Målmannen-redaktøren reiste seg og avbraut Bjørkelo:

-Det var noko som stod på ein slide som du hoppa so glatt yver. Kann du vera so venleg å gå attende til den sliden og lesa upp det som stend der?

Ein av tilhøyrarane på fyrste rad vert nyfiken og spyrr:

-Er det noe som Olav Torheim har skrevet, dette her?

Bjørkelo hev ingi lyst til å lesa upp frå den sliden som han so elegant hoppa yver. I staden tek han upp att det han alt hadde sagt:

-Eg berre viser til det at det finst folk som påstår at eg og Øyvind Strømmen fær millionar for å forsvara det rådande systemet…

-Ja, men stemmer det ikkje at Hate Speech International hev fenge 3 millionar frå Utanriksdepartementet og Fritt Ord? Øyvind Strømmen styrer prosjektet og du medverkar som skribent. Stemmer ikkje dette? Eller kva med dei 40.000 Facebook-tilhengjarane åt Hate Speech International, der 90 prosent av namni er frå Tyrkia, korleis fekk de desse?

-Det hev aldri vore slik at dette er pengar som me stikk i eigi lumma…

-Det hev eg helder aldri påstått. Dette er prosjektmidlar som gjev dykk høve til å reisa, gjera research-arbeid og driva med skribentverksemd. De fekk 3 millionar kronor, og desse pengane må då brukast på noko, eller segjer du at prosjektmidlane berre gjekk inn på ein konto utan å ha vorte nytta til nokon ting?

-Altså, eg er på ingen som helst slags måte tenkt å gå inn i nokon diskusjon med deg.

-Du brukar eit sitat frå meg til å fremja ein påstand som ikkje toler å verta gjenstand for kritisk ordskifte. Du vil ikkje snakka med meg, segjer du, men du vil altso snakka um meg. Då er det vel sant som det alt er vorte sagt, at det er monolog og ikkje dialog som du fører?

Bjørkelo kom ikkje med noko svar, men gjekk vidare til neste slide.

Ingen diskusjon

Etter ein timelang monolog var Bjørkelo sitt fyredrag endelegt forbi. Ein utolmodig tilhøyrar trudde at det endelegt skulde vera tid for ordskifte, og han freista taka ordet. Svaret han fekk var at no skulde det vera fem minutts pause, og deretter skulde Øyvind Strømmen halda sitt fyredrag. Alle spursmål og diskusjonar skulde koma heilt til slutt.

Fem minutt seinare drog Øyvind Strømmen i gong sitt fyredrag. Helder ikkje her kom det fram noko interessant, og publikum synte heilt tydelegt at dei var vortne leide. Endå ein gong freista ein tilhøyrar å taka ordet, men han vart bryskt avvist av Strømmen som insisterte på at han måtte få gjera heile fyredraget sitt ferdugt fyre han vilde svara på spursmål.

bjork3

Klokka nærma seg ni, og monologen åt Bjørkelo og Strømmen hadde snart vara i heile tvo timar. Klokka sju hadde det vore trongt um plassane, og sume laut setja seg på barkrakkar lengst bak, men no stod meir enn helvten av stolane tome. I det Målmannen-redaksjonen valde å gå frå møtet, so fekk me sjå at den utolmodige «møteplagaren» tok ordet endå ein gong.

-No må du snart byrja å snakka um realitetane her, det er sosiale årsaker til at terror og ekstremisme uppstår, dette er ikkje berre noko som skjer inne i hovudet til folk.

Det som skjer då er at ein av møtevaktene nær sagt jagar mannen ut or møtelokalet (Målmannen hev mobilvideo-upptak).

Ordskifte på fortauet

Soleides endar me alle ute på fortauet framfor Fincken, og for fyrste gongen på tvo timar er det faktisk moglegt å føra ei samtala:

Utkasta tilhøyrar: Er det ikkje tid for å problematisera Bjørkelo sin bruk av «ekstremisme»-umgrepet? Bør ein ikkje skilja millom meiningar som det er uvanlegt å høyra og meiningar som faktisk er ekstreme? Kva med det faktum at verkelege ekstremistar som regel er menneske som hev falle utanfor i samfundet?
Møtevakt: So du meiner nordmennene i Nasjonal Samling hadde falle utanfor i samfundet?
Målmannen-redaktør: Eh, øh, meiner du i fullt ålvor at nordmennene som gjekk med i NS kann jamførast med dei «nordmennene» som melder seg friviljugt til IS?
Møtevakt: Ja, Breivik er minst like ille som IS…
Målmannen-redaktør: Altso, kva i alle dagar er koplingi millom NS og Breivik?
Utkasta tilhøyrar: Eg kann godt fortelja deg kva som gav oss Breivik. Svaret på det finn me i det norske samfunnet.
Møtevakt: Ja, det svaret finn ein i fascismen og den politikken som FrP hev stått for i mange tiår…

På dette nivået tok me kvelden.

O. Torheim

 • August P. Bjørkeng

  Å kjøpe seg facebook likes, virkelig? Haha TRIST!

 • Grumphy

  «Målmannen-redaktør: Eh, øh, meiner du i fullt ålvor at nordmennene som gjekk med i NS kann jamførast med dei «nordmennene» som melder seg friviljugt til IS?»

  På hvilken måte er det ikke det samme?
  Nazister har ekstreme forskrudde meninger. ISIS har ekstreme forskrudde meninger.

  • Olav Torheim

   Det er vel nett dette som Brendberg hev kalla for det «autoritære subjekt». Ein nyttar seg ikkje av anna enn sjølv-refererande argumentasjon, og soleides vert det uråd å føra nokor samtale. Det er den eine sida som hev einerett på å etla ut karakteristikkar og definisjonar. Du meiner at både NS og is hev «ekstreme forskrudde meninger» – og soleides er det fritt fram for å sjå burt frå både historisk kontekst og heilt grunnleggjande ideologiske/verdsåskodande skilnader.

   Karakteristikken «forskrudd» syner at du aldri hev teke deg tid til å røkja etter og freista å få forstod kvifor titusundtals nordmenner melde seg inn i NS – var dei alle forskrudde? Og var det ikkje slik at nazistane freista løyna brotsverki sine («me visste ikkje…») – medan IS heilt openlyst legg ut skrytevideoar med sine brotsverk mot manneætti?

   Men alt dette gjeng nok yver hovudet på deg – og sidan alt berre skjer inne i ditt hovud, so kann ein nøgja seg med å segja at dei er båe forskrudde ekstremistar og soleides like ille…

   • Grumphy

    «Karakteristikken «forskrudd» syner at du aldri hev teke deg tid til å røkja etter og freista å få forstod kvifor titusundtals nordmenner melde seg inn i NS – var dei alle forskrudde?»

    Isåfall trenger vi å skille imellom idelogi og motivasjon.
    Den nazistiske idelogien er rimelig forskrudd og infantil men motivasjonene til de som derimot kaller seg nazister vil jo da åpenlyst variere kraftig, ifra folk som er ekte troende til opportunister.
    Det er jo åpenlyst rimelig tåpelig å tro at man er «bedre» bare fordi man har den «rette» hudfargen på samme måte som det er rimelig tåpelig å tro at man er «bedre» fordi man tilber den «rette» guden.
    En annen ting nazisme og isis har til felles er at begge mener det er helt okey å mishandle/drepe alle som ikke oppfyller deres definisjon av rett.
    Faktisk er egentlig isis mer åpensinnet på det område enn nazistene siden de faktisk aksepterer at folk kan konvertere til islam mens svarte kan ikke akkurat konvertere til hvite og bli akseptert av nazistene.

    • Olav Torheim

     Med «nazistisk ideologi», so meiner du… kva? Er det «Der Mythus des 20. Jahrhunderts» som du tek utgangspunkt i når du vil dryfta denne ideologien – eller er det «American History X» og «Romper Stomper»? Det hadde vore greidt å vita kva som er referansane her.

     • Grumphy

      https://nn.wikipedia.org/wiki/Nazisme
      Tilogmed skrevet på nynorsk for deg. 😛

     • 1. Nazismen var tilsynelatande anti-kapitalistisk, og han var anti-liberal, anti-sosialistisk og anti-kommunistisk. Nazistane var særleg imot dei sosialistiske og kommunistiske partia, og mot ei fagrørsle dominert av desse, fordi nazistane meinte klassekampen kløyver nasjonen og gjer han svakare, og fordi nazistane hata internasjonalismen til venstresida.

      anti-kapitalistisk. – ekstremt og forskrudd?
      anti-liberal – ekstremt og forskrudd?
      anti-sosialistisk og anti-kommunistisk – ekstremt og forskrudd?

      nazistane meinte klassekampen kløyver nasjonen og gjer han svakare – ekstremt og forskrudd?

      nazistane hata internasjonalismen til venstresida – ekstremt og forskrudd?

      2. Nazismen var anti-parlamentarisk. Parlamentarismen føreset fleire parti som kjempar mot kvarandre, og dei meinte han førte til tomt prat, korrupsjon, og svekking av nasjonen

      . – ekstremt og forskrudd?

      3. Nazismen var anti-liberal. Idéen om menneskerettane var ifølgje nazistane unaturleg, fordi ulikskap er naturleg, og dei svake må bukke under for at verda skal gå framover.

      . – ekstremt og forskrudd?

      4. Nazismen var anti-semittisk. Jødane var den største etniske minoriteten i mange land i Europa, og nazistane utnytta og forsterka den rasismen mot jødane som alt fanst i store delar av folket elles. Nazistane var òg rasistisk innstilte overfor andre folkeslag, som sigøynarar, afrikanarar og slaviske folk.

      . – ekstremt og forskrudd?

      Vi kan jo begynne med disse punktene. Om de er representative vet jeg ikke. Hvem som helst kan jo redigere Wikipedia.

      Sammnelikn gjerne med dagens norske nasjonalsosialister. Deres program ligger ute på nettstedet frihetskamp.net under navnet «Vår vei».

     • Grumphy

      «Vi kan jo begynne med disse punktene. Om de er representative vet jeg ikke. Hvem som helst kan jo redigere Wikipedia.»

      Så du mener at nazistene ikke mente at den «arisken rasen» var overmennesker og at alle andre var av mindre verdi og kunne gjerne misbrukes/utryddes?
      Mener du virkelig at dette ikke er ett rimelig ekstremt synspunkt?

     • Olav Torheim

      Kven er «nazistane» her? Er det «Ilsa, She Wolf of the SS»? Fyre 1975 hadde ingen høyrt eller sett noko til henne…

      Kann du ikkje byrja med å taka utgangspunkt i noko som ein nasjonal-sosialistisk ideolog/teoretikar faktisk hev sagt eller skrive – i staden for Wikipedia-avsnitt som kven som helst kann ha lagt inn eller fyllerør frå asosiale skinheads i ein eller annan Hollywood-produksjon?

      Um namnet Alfred Rosenberg ikkje segjer deg noko, so kann du bruka litt tid på det fyre du bablar vidare um «nazi-ideologien». Kanskje me faktisk kunde få ein diskusjon som er litt interessant, i staden for ordkløyveri kring din eigen sjølvrefererande sirkelargumentasjon der dei du hev definert som fæle nazistar sjølvsagt alltid er nettopp det.

     • Grumphy

      Hahaha, tåkelegging og obfuskering.
      Takk for meg. 😛

     • Hvorfor henviser du til en artikkel og så begynner du å diskutere helt andre faktorer enn det som står der? Det er utvilsomt mange som har skrevet om hva det tredje rikes ideologer mente om den ariske rases overlegenhet. Men det kan jeg ikke se at den artikkelen gjør. Du pekte på artikkelen. Jeg tar tak i en del sentrale punkter i den, men dette blir altså uinteressant for deg. Er det slik du pleier å diskutere?

     • Grumphy

      «Jeg tar tak i en del sentrale punkter i den, men dette blir altså uinteressant for deg.»

      Sentrale punkter i artikkelen som er totalt uvesentlig for denne debatten, eneste punktet som var relevant var punkt nr 4.
      Vi trenger bare se på nazistene syn på svarte og jøder og allerede der kan konkludere rimelig ubestridelig at synspunktet er ekstremt. Noe videre debatt om hvorvidt de var anti kapitalistiske eller ikke er totalt poengløst.

      «Er det slik du pleier å diskutere?»

      Etter lang erfaring med debatter så merker jeg veldig fort når videre debatt er poengløst, som i dette tilfelle hvor motparten ikke svarer på argumentene og generelt tåkelegger debatten.

      Det er ett rimelig ubestridelig faktum at nazisme er en ekstrem idelogi, at du mener noe annet har veldig lite å si når resten av verden ikke deler din oppfatning.

      https://www.youtube.com/watch?v=sv1ZuFvEtno
      😀

     • «Etter lang erfaring med debatter så merker jeg veldig fort når videre
      debatt er poengløst, som i dette tilfelle hvor motparten ikke svarer på
      argumentene og generelt tåkelegger debatten.»

      Nå var det vel ikke jeg som du beskyldte for slik tåkelegging, så hvorfor du kommer trekkende med det som forklaring på at du helt hopper over mitt svar til deg der jeg faktisk tar utgangspunkt i den eneste begrunnelsen – en Wikipedia-artikkel – du oppga, forklares ikke ved det du skriver her.

      Det er mulig hele verden er uenig i hva jeg mener om nasjonalsosialismen. Skjønt jeg tviler. Og dessuten har jeg vel ikke kommet med mine meninger om den her, har jeg vel? Men igjen, du argumenterer underlig. Hvorfor først gå inn i en diskusjon og så avvise å følge opp med platte tankefeil, som summarisk å konkludere med at din påstand er et ubestridelig faktum som hele verden (unntatt muligens jeg) er enig i.

      Jeg har ingenting imot at vi fokuserer på nazistenes forhold til jøder og svarte, men det har har kanskje ingen hensikt dersom du bare er her for å framsette påstander, erklære dem «ubestridelige» og at hele verden deler dem for deretter å forsvinne ut sidedøra…?

     • Grumphy

      «Men igjen, du argumenterer underlig. Hvorfor først gå inn i en diskusjon og så avvise å følge opp med platte tankefeil, som summarisk å konkludere med at din påstand er et ubestridelig faktum som hele verden (unntatt muligens jeg) er enig i.»

      At det går ann å ha en debatt om nazisme er en ting men når motparten ikke engang anerkjenner ett faktum som er på samme nivå som at jorden er rund så er det virkelig ikke noe poeng med noe videre debatt.
      Det blir samme grunn til at jeg ikke diskuterer med kristne fordi det er ikke noe poeng, de har valgt å tro på at det finnes en gud og ingen rasjonelle logiske argumenter vil kunne endre det.
      Så igjen, likheten imellom nazister og isis blir bare enda mer fremtredende. 😛

     • Er jeg litt dum her, eller er det du sier her i realiteten at du bare gidder å diskutere nazisme med folk som allerede har akseptert premisset at det er en ekstrem og forskrudd ideologi?

     • Grumphy

      Når du mener at å gasse jøder og henrette funksjonhemmede ikke går under definisjonen «ekstrem» så har vi såpass vilt forskjellige livsperspektiv at å ha noe videre diskusjon på det kommer høyst sannsynlig aldri til å lede til noe annet enn frustrasjon.

     • Jeg tror ikke jeg har uttalt meg om de to temaene du nevner der.

      Men jeg er enig med deg, det har neppe noen hensikt å fortsette denne diskusjonen på dette nivået.

     • Grumphy

      Jeg har spurt deg gjentatte ganger om du virkelig mener at nazisme ikke er en ekstrem idelogi og du har unnlatt å svare,
      Når du unnlater og unnviker på denne måten så fremstår du som at du mener det ikke er en ekstrem ideologi.

     • For deg som overhode ikke eier diskusjonsdisiplin så fortoner det seg sikkert slik. Faktum er at jeg tar tak i de deler av det du har framlagt som jeg ser som relevant og mulig grunnlag for en diskusjon, men så vil du ikke diskutere det du selv har lagt opp til men avkrever i stedet motdebattanten den konklusjonen som en diskusjon eventuelt ville kommet fram til, på forhånd. Og du må gjerne foreslå at andre deler av din dokumentasjon også skal diskuteres dersom du syns mitt fokus ikke fokuserer på det du mener er sentralt. Men i stedet velger du altså å hoppe bukk over hele diskusjonen og utber deg konklusjonen direkte.

      Tenk deg en rettssak hvor man startet med diskutere skyldspørsmålet. Der befinner du deg.

     • Grumphy

      Oppsummert: Enda mer unnaroing og tåkeprat.
      Jeg stilte deg et veldig enkelt spørsmål, at du nå er oppi flere A4 sider med tåkeprat gjør bare hele saken enda morsommere.

 • Her skal jeg gjøre oppmerksom på et opptrinn jeg nettopp opplevde. Jeg sitter ved en publikumsterminal hos bydelsadministrasjonen i bydel Nordstrand i Oslo hvor jeg bor. I forbindelse med at jeg skrev kommentaren med henvisning til Wikipedia-artikkelen om nazisme, ca 30 sekunder etter at jeg hadde åpnet nettsiden frihetskampp,net, kommer en person fra boligkontoret ut fra et kontor og gjør oppmerksom på at jeg ikke kan se på en slik side på et offentlig kontor. Hvordan i all verden han har klart å finne ut at jeg nettopp hadde åpnet den siden aner jeg ikke (det var ikke engang øverst på siden, men godt nede på siden der det ikke sto noen tydelige overskrifter eller annet som kunne vise tydelig hva slags nettsted dette var). Dette aksepterer jeg ikke, og forteller ham det. Han sier at da må han bortvise meg. Jeg krever å få dette skriftlig, og i skrivende stund er han trolig i ferd med å formulere begrunnelsen for bortvisningen. Jeg skal naturligvis skanne dette og gjør det tilgjengelig for Målmannen,

  • Olav Torheim

   Dette var interessant! Send oss gjerne meir info um saki.

   • Her blir det neppe noen avklaring, for etter hvert ble forklaring endret til at «denne pc-en er ment for folk som skal skrive søknader og liknende og ikke til privat gjøremål.» Og den skriftlige bortvisningen ble det heller ikke noe av. For da det gikk ti minutter og ingen person dukket opp, gikk jeg ut i resepsjonen der jeg påtraff vedkommende, Bjarte Sverresvold fra Boligkontoret (han har tilogmed vært på hjemmebesøk hos meg fordi jeg har fått leilighet tildelt av bydelen…), som bydende retthaversk hadde henvendt seg til meg bakfra uten noen innledning slik jeg beskriver over. «Ja, hvordan går det?» spør jeg og får som svar «jo takk, bare bra. Hvordan går det med deg?» Frekt. Så jeg spør ham om det ikke var så at jeg skulle få en skriftlig bortvisning. Ja, nei, det kunne være det samme med den, men han skulle ihvertfall sørge for at jeg blir avvist hvis jeg kommer igjen. Så forsvinner han inn på et kontor.

    Jeg henvender meg da til resepsjonisten og krever å få snakke med administrasjonssjefen i bydelen. Etter at hun først «forklarer» at det det handlet om var privat bruk av en pc som er ment for publikum som trenger å jobbe med søknader og annen offentlig informasjon går hun opp for å finne noen. To stykker kommer så ned. En mann og en dame i 50-årsalderen. Ingen av dem presenterer seg. Jeg presenterer meg og gjør også klart mitt forhold til bydelen og legger så fram saken slik den ser ut fra mitt ståsted. De forklarer da, at det som ble ment var det samme som resepsjonisten nettopp hadde forklart for meg. Da var det uttrykt på en veldig underlig måte og i en svært aggressiv tone, innvender jeg. Nei, det var slett ikke slik jeg oppfattet det. Og da så ikke jeg noen grunn til å bli stående og krangle med dem, men ga bare uttrykk for at jeg naturligvis skal respektere de bruksanvisningene jeg nå hadde fått, jeg har jo flere andre steder i nærområdet hvor jeg kan låne pc (som jeg ikke har selv) og vi ønsket hverandre gjensidig god helg. For øvrig, da jeg ba dem om å presentere seg gjorde de det med henholdsvis tittel og ansvarsområde, ikke navn.

    Og, så måtte jeg bare snu i det jeg var på vei ut for å formidle mitt ønske om at neste gang Boligkontoret ønsket å gjøre et hjemmebesøk så måtte de for all del sende noen andre enn Sverresvold…

    Men spørsmålet som vel neppe vil bli besvart gjenstår: hvordan kunne ansatte se at jeg var inne på en «forbudt» politisk side? Overvåker de pc-bruken slik at det kommer opp et varsel dersom noen på den angjeldende pc-en går inn på et domene som er svartelistet? Dette er vel i så fall ulovlig… Og dertil måten det ble reagert på. Der må de jo ganske umiddelbart ha forstått at de hadde overreagert ettersom de etterpå alle mente at det som var formidlet var noe helt annet enn hva jeg hadde hørt…

    Uansett så er det en episode verd å merke seg. Til eventuelle påkommende tilfeller.